กำลังแสดงผลในรูปแบบ Mobile

ตระกร้าสินค้า

คุณมี [{ cart_data.items.length }] สินค้าในตะกร้า
Clear Cart
สินค้า ราคา/กก. น้ำหนัก/ลูก จำนวน ราคารวม
#
[{item.product.gene}]
[{item.product.grade}]

[{new Intl.NumberFormat('th-TH', { style: 'currency', currency: 'THB' }).format(item.product.price)}]

[{item.product.weight}] กก.

[{new Intl.NumberFormat('th-TH', { style: 'currency', currency: 'THB' }).format(item.total_price)}]

ราคา

[{ new Intl.NumberFormat('th-TH', { style: 'currency', currency: 'THB' }).format(cart_data.summation) }]

น้ำหนักรวม
[{ cart_data.total_weight }] kg.
ค่าจัดส่ง
[{ new Intl.NumberFormat('th-TH', { style: 'currency', currency: 'THB' }).format(cart_data.shipping_cost) }]
รวมทั้งสิ้น

[{ new Intl.NumberFormat('th-TH', { style: 'currency', currency: 'THB' }).format(cart_data.total_cost) }]

ดำเนินการสั่งซื้อ

ยืนยันการสั่งซื้อ

คุณมี [{ cart_data.items.length }] สินค้าในตะกร้า

รายการสินค้าในตะกร้า

[{item.product.gene}]
จำนวนลูก [{item.quantity}]
นน.รวม : [{item.quantity * item.product.weight}]
เกรด : [{item.product.grade}]
ราคาต่อ กก. : [{item.product.price}] บาท
นน.ต่อลูก : [{item.product.weight}] กก.
จำนวนที่มีขาย : [{item.product.values}] ลูก
ผู้ขาย : [{item.product.store_name}]
สถานะ : [{item.product.status}]
[{new Intl.NumberFormat('th-TH', { style: 'currency', currency: 'THB' }).format((item.quantity * item.product.weight) * item.product.price)}]
จำนวนลูก
[{results.quantity}]
น้ำหนักรวม
[{cart_data.total_weight}]
ค่าทุเรียนรวม
[{cart_data.summation}]
ค่ากล่องขนาด 1 ลูก จำนวน [{cart_data.boxsize_1}] กล่อง
[{cart_data.box_1_cost}]
ค่ากล่องขนาด 2 ลูก จำนวน [{cart_data.boxsize_2}] กล่อง
[{cart_data.box_2_cost}]
ค่าขนส่ง
[{cart_data.shipping_cost}]
ราคารวม
[{new Intl.NumberFormat('th-TH', { style: 'currency', currency: 'THB' }).format(cart_data.total_cost)}]

ข้อมูลของผู้ซื้อ

  • ข้อมูลสำหรับการจัดส่ง : เพิ่มที่อยู่ใหม่
  • บันทึกช่วยจำ: [{address.name}]
    ชื่อผู้รับ: [{address.receiver}]
    ที่อยู่: [{address.address}], [{address.postcode}]
    เบอร์โทร: [{address.phone}]