กำลังแสดงผลในรูปแบบ Mobile
การลงทะเบียนสำหรับผู้ขาย

แอปพลิเคลชัน "Lava Durian"

#ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อยู่ที่ไหนต้องได้กิน !!

ในปี 2566 #จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ร่วมส่งเสริม และพัฒนาช่องการค้าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ผ่านระบบออนไลน์

โดยร่วมกันพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปบนมือถือเพื่ออำนวยความสะดวกต่อเกษตรกร

ผู้ขาย - สามารถจัดการร้านค้าและสินค้าของตนเองผ่านแอปพิลเคชั่น "Lava Durian" บนมือถือทั้งระบบ Android และ iOS